014 / 82.14.48 •

Het betalingsgedrag van overheden verbetert zienderogen

15 July 2015

Is de tijd van kopzorgen voorbij?

De economie zwengelt aan en dat heeft zonder twijfel ook een gunstig effect op het algemene betalingsgedrag van uw klanten. Ondervindt u trouwens eveneens dat ook uw facturen aan overheidsdiensten ineens sneller betaald worden? Dat heeft u goed opgemerkt! Hoe dat komt, lichten we even toe, want de groeiende economie heeft er maar gedeeltelijk mee te maken.

Doet u ook zaken met de lokale of nationale overheid?

Samenwerken met overheidspartners heeft verschillende voordelen. Het gaat gewoonlijk om grote projecten die na uitvoering heel veel exposure krijgen en dus erg interessant zijn als visitekaartje. Een groot project biedt u en uw werknemers ook voor langere tijd werkzekerheid en het brengt natuurlijk ook grotere sommen in het laatje.

Toch staat niet elke ondernemer te springen om zaken te doen met de overheid. Vroeger bedroeg de gemiddelde betaaltermijn van overheidsdiensten in België maar liefst 70 dagen! U moest als leverancier uw cash flow en liquiditeit maar zien te regelen in die tussenperiode.

Het frustrerende aan die hele situatie was bovendien dat een bedrijf wel factuur moet uitschrijven aan de overheid om betaald te kunnen worden, maar ook de verschuldigde btw werd meteen opeisbaar. Dezelfde overheid die haar facturen te laat betaalde, verwachtte dus wel dat haar onbetaalde leverancier de btw voorschoot.

En toen kwam er verandering in die onredelijke betalingstermijnen bij de overheid

De invoering van de “Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties” in 2002 betekende een grote verbetering in het betalingsgedrag van overheidsklanten. Nadien werd dit effect nog eens versterkt dankzij de bijkomende en verduidelijkende wetswijziging in 2011.

Het was ook de overheid niet ontgaan dat haar doorgaans lange betaaltermijnen de Belgische ondernemingen en dus de economie in moeilijkheden brachten. Kortere betalingstermijnen geven bedrijven meer ademruimte, wat op haar beurt leidt tot een betere rentabiliteit en liquiditeit en rendabele bedrijven zorgen voor groei en tewerkstelling.

Het doel van de richtlijn was duidelijk: de betalingsachterstand bij handelstransacties beperken, zowel bij samenwerkingen tussen bedrijven onderling als bij overheidscontracten, om de Europese markt meer zuurstof te geven.

Wat de wet concreet verwezenlijkt heeft?

De belangrijkste realisatie is ongetwijfeld de invoering van een uniforme betalingstermijn. De vergoeding van handelstransacties dient nu wettelijk te gebeuren binnen een termijn van 30 dagen vanaf de dag, volgend op de dag van ontvangst van de factuur of een gelijkwaardig verzoek tot betaling. Kortom, een betalingstermijn van 30 dagen is nu volgens de wet een standaard betalingstermijn voor bedrijven. U kan evenwel nog steeds contractueel een andere betalingstermijn met uw klant overeenkomen, maar 30 dagen wordt dus nu wettelijk gezien als redelijke betalingstermijn aangenomen.

Ook voor overheden bedraagt de wettelijke betaaltermijn nu 30 dagen en afwijkingen tot maximum 60 dagen zijn slechts mogelijk mits deze uitdrukkelijk worden bedongen. Enkel overheidsdiensten die gezondheidszorgen verstrekken, krijgennog 90 dagen om te betalen. Afwijkingen via contractuele bepalingen blijven bij overheden moeilijker te regelen en ook met de procedures voor kwaliteitscontrole en conformiteit houdt u best nog rekening. Deze kunnen nu gelukkig wettelijk slechts maximaal 30 dagen na ontvangst van de goederen in beslag nemen, behoudens een uitdrukkelijk overeengekomen afwijking.

Verder stelt deze wet ook dat schuldeisers bij laattijdige betaling, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, recht hebben om een forfaitaire vergoeding van 40 euro aan te rekenen voor de eigen invorderingskosten, ongeacht het bedrag van de hoofdsom. Dit wettelijk forfait verhindert u echter niet om eveneens aanspraak te maken op andere contractuele schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten, zolang deze billijk blijven.

Ook overheden moeten in geval van betalingsachterstand trouwens nalatigheidsinteresten betalen. De percentages daarvoor worden vast bepaald in functie van de ECB-rentevoet.

Conclusie?

Het betalingsgedrag van zowel ondernemingen als overheden zit sinds eind 2014 terug op het niveau van voor de financiële crisis in 2008. Hoewel er nog regelmatig klanten en ook overheden een scheve schaats rijden, gaat het dus toch de positieve kant uit.

Heeft u een bedrijf als klant dat uw facturen niet op tijd betaalt of de overheid betaalt niet? In beide gevallen kan u op de incasso expertise van Trivion rekenen!

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen:

Ontvang onze gratis e-book.

Nieuwsbrief