014 / 82.14.48 •

Juridisch en incasso jargon in mensentaal uitgelegd

01 May 2015

Spreekt u ook incasso taal?

Om juridisch volledig ingedekt te zijn, wordt in aanmaningsbrieven maar al te vaak complexe incasso terminologie gebruikt. Weet u wat al deze juridische termen precies betekenen?

Incasso jargon en de betekenis van juridische terminologie in mensentaal

Incasso

Letterlijk betekent incasso het innen van betalingen. Doorgaans bedoelt men met incasso echter dat een bedrijf de toelating heeft gegeven aan een incassobureau om in haar naam openstaande schulden bij klanten in te vorderen.

Debiteur

De partij die een schuld moet betalen, doorgaans dus uw klant.

Dubieuze debiteuren

Wanneer vermoed wordt dat de klant niet kan of wil betalen, zal deze als dubieus worden beschouwd.

Crediteur

De leverancier.

Vordering

Een vordering staat synoniem voor eis. In incasso jargon slaat een vordering meestal op een openstaande factuur.

Aangifte schuldvordering

Van zodra de rechtbank een faillissementsvonnis uitspreekt, wordt er een curator aangesteld. Deze curator gaat alle middelen en schulden van de zaak inventariseren en trachten zoveel mogelijk schuldeisers te vergoeden met de beschikbare middelen. Hij zal hiervoor de gekende schuldeisers en leveranciers aanschrijven en hen vragen of er nog openstaande facturen zijn. Heeft u vernomen dat er voor een van uw klanten een faillissementsvonnis is uitgesproken of wordt u door de curator aangeschreven, dan dient u zo’n aangifte schuldvordering in te vullen. In dit document preciseert u de uitstaande schuld en vraagt u formeel aan de curator om opgenomen te worden in de lijst van schuldeisers.

Bevoorrechte schuldeisers

Bij een faillissement zullen eerst de bevoorrechte schuldeisers worden vergoed en dan pas de gewone schuldeisers. De bevoorrechte schuldeisers zijn onder meer de Staat, de RSZ, personeel (lonen),… Tot de gewone schuldeisers behoren de overige niet-bevoorrechte leveranciers. Enkel wanneer er voldoende middelen overblijven eens de bevoorrechte schuldeisers vergoed zijn, zullen ook facturen van gewone schuldeisers worden voldaan.

Hoofdsom

De hoofdsom is het totaal van de gefactureerde bedragen. De totale schuld van een debiteur bestaat doorgaans uit de hoofdsom, eventuele belastingen en btw en de eventuele schadevergoedingen en nalatigheidsintresten.

Minnelijke invordering

Bij een minnelijke invordering komt geen rechter te pas. Bij een minnelijke invorderingsprocedure wordt er via verschillende communicaties (aanmaningsbrieven bijvoorbeeld) met de klant onderhandeld om alsnog de openstaande facturen te betalen.

Gerechtelijke invordering

Bij een gerechtelijke invorderingsprocedure wordt de debiteur gedagvaard voor de Rechtbank om de betaling van openstaande schulden af te dwingen. Er volgt een gerechtelijke procedure die zal uitmonden in een gerechtelijk vonnis.

Conservatoir beslag

Conservatoir beslag of bewarend beslag is een voorlopige beslaglegging op goederen van de klant in afwachting van een gerechtelijk vonnis. De goederen en middelen van de niet-betalende klant worden tijdelijk geblokkeerd tot er een gerechtelijke uitspraak over de schuldinvordering is. De klant kan deze goederen niet verkopen tijdens deze periode van conservatoir beslag.

Moratoire intrest

De moratoire intresten zijn de nalatigheidsintresten die uw klant dient te betalen ten gevolge van laattijdige betaling van uw factuur. Deze worden doorgaans gerekend vanaf de vervaldag van de factuur en dat aan het intrestpercentage dat vermeld staat in uw Algemene Voorwaarden.

Bovenop de moratoire intresten kunnen ook gerechtelijke intresten van toepassing zijn wanneer de invordering via een gerechtelijke procedure verloopt. Deze intresten worden berekend vanaf de datum van de vorderingsakte (bijvoorbeeld een dagvaarding of een datum van neerlegging van conclusies). Hiervoor wordt de wettelijke intrestvoet gehanteerd.

Schadevergoeding

Een schadevergoeding staat los van de moratoire intresten en wordt eveneens bepaald in de Algemene Voorwaarden. De schadevergoeding is een percentage van het factuurbedrag (meestal ongeveer 10% van de hoofdsom). Het is courant gebruik om de schadevergoeding te beperken door een minimum- en maximumbedrag.

Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsvoorbehoud is een bepaling in de Algemene Voorwaarden die stelt dat de goederen juridisch gezien eigendom blijven van de leverancier tot wanneer ze volledig door de klant zijn betaald, ook wanneer deze reeds geleverd zijn. Bij van niet-betaling, kan de leverancier in theorie alsnog de goederen terugeisen.

Competentievraagstuk

Het competentiebeding is een van de bepalingen in de Algemene Voorwaarden. Deze clausule preciseert welke Rechtbanken bevoegd zijn wanneer een gerechtelijke procedure zou worden opgestart.

Overmacht

Het juridische begrip overmacht slaat op alle niet-toerekenbare mogelijkheden waardoor een verplichting niet kan worden nagekomen. Wanneer er van overmacht wordt gesproken in de context van leveringen, slaat dit bijvoorbeeld op extreme weersomstandigheden (storm, hevige sneeuwval, overstroming,…) waardoor het transport niet kan plaatsvinden. Ook stroomuitval, terroristische aanslagen en dergelijke meer kunnen als overmacht worden beschouwd.

Welke van deze termen u dient te vermelden in uw aanmaningsbrieven?

Met bovenstaande woordenlijst kan u een juridisch incassodocument vast al gemakkelijker vertalen, maar zelf een aanmaningsbrief opstellen die u op juridisch vlak beschermt tegen wanbetalers is helaas niet zo eenvoudig. Daarvoor kan u echter beroep doen op de expertise van incassobureau Trivion uit Vosselaar. Heeft u vragen over deze woordenlijst of besteedt u de invordering van uw openstaande facturen liefst uit aan een professional? Neem dan gerust even contact met ons op.

Heeft u alle incasso toegepast? En staat het geld nog steeds niet op uw rekening? Soms lukt het echt niet. Schakel dan een incassospecialist in.

014 / 82.14.48

Hoe langer u wacht, hoe groter het risico. Speel dus kort op de bal.

Gratis offerte!

Delen:

Ontvang onze gratis e-book.

Nieuwsbrief